A-1700 Series Mixer Power Amplifiers

A-1706 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1706 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1706 ER

A-1706 แอมพลิไฟเออร์ที่มีกำลังขับถึง 60 วัตต์ มี 6 ช่องสัญญาณไมโครโฟนและ 5 AUX (สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 9 ช่องสัญญาณ) ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ PA เช่นระบบประกาศ, BGM, มัสยิด, ห้องขนาดใหญ่และโรงงานต่างๆ

A-1712 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1712 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1712 ER

A-1712 แอมพลิไฟเออร์ที่มีกำลังขับถึง 120 วัตต์ มี 6 ช่องสัญญาณไมโครโฟนและ 5 AUX (สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 9 ช่องสัญญาณ) ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ PA เช่นระบบประกาศ, BGM, มัสยิด, ห้องขนาดใหญ่และโรงงานต่างๆ

 

A-1724 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1724 Mixer Power Amplifier (ER version)

A-1724 ER

A-1724 แอมพลิไฟเออร์ที่มีกำลังขับถึง 240 วัตต์ มี 6 ช่องสัญญาณไมโครโฟนและ 5 AUX (สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 9 ช่องสัญญาณ) ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ PA เช่นระบบประกาศ, BGM, และการออกอากาศในมัสยิดขนาดใหญ่

Scroll to top