Mobile Amplifiers

CA-130 (60W Max.) Car Amplifier

CA-130 (60W Max.) Car Amplifier

CA-130

CA-130 เป็นแอมปลิไฟเออร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับใช้งานในรถยนต์ ขนาดมีขนาดเพียง 1 DIN กำลังขับ 30 W และยังรองรับการใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ 12 V

CA-160 (120W Max.) Car Amplifier

CA-160 (120W Max.) Car Amplifier

CA-160

CA-160 เป็นแอมปลิไฟเออร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับใช้งานในรถยนต์ ขนาดมีขนาดเพียง 1 DIN กำลังขับ 60 W และยังรองรับการใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ 12 V

Scroll to top